Добави коментар

ЦСКА и ЦСКА-1948 (дружеството-майка) публикуваха годишните си финансови отчети за изминалата 2019 г, като приходите на Групата са 19 680 000 лв., което е с близо 4,5 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г. Най-големите приходи от 10 690 млн. лв. са вписани в графата “други”. Следват тези от преотстъпване и продажба на играчи и услуги – 4 865 000 лева.

Прави впечатление увеличението в разходите – 23 688 000 лв. спрямо 20 642 000 лв. година по-рано. Загубата преди данъци е малко над 4 млн. лева. Що се отнася само до ЦСКА, то приходите за 2019 г. са 19 509 000 лева, а разходите – 22 433 000 лева, което води до загуба от малко под 3 млн. лева.

Най-много пари отиват за заплати – 10 418 000 лева. С близо 1 млн. лева е увеличението по това перо спрямо годино. На второ място са разходите за външни услуги – 8 800 000 лева. От въпросната сума 2 717 000 лв. са дадени за плащане на комисионни услуги, което е драстично увелиечние спрямо 2018 г., когато са изразходвани 266 000 лева.

Обявените от Групата дългове са в размер на 46 198 000 лева. Собствениците на ЦСКА и ЦСКА-1948 правят уточнение, че 40 432 000 лв. от тях са към свързани лица и само 5 766 000 лева са към трети лица. Вземанията от дъщерни предприятия също представляват сериозна сума – 14 658 000 лева.

Ето какво пише в ГФО-то на дружествата по повод дълговете на Групата:

“Към 31 декември 2019 г. общата стойност на регистрирания капитал на дружеството-майка превишава нетните активи в консолидирания финансов отчет. Собственият капитал на Групата е отрицателен в размер на 24 835 хил. лева.

Настоящите задължения на Групата превишават текущите активи с 28 833 хил. лева. Тези обстоятелства пораждат несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на Групата да продължи дейността си като действащо предприятие без да има подкрепата от акционерите си. Ръководството е предприело план за капитализиране на Групата и счита, че няма рискове за изпадане в неплатежоспособност.

Общо текущите пасиви на Групово ниво са в размер на 46 198 хил. лв., като от тях 40 432 хиляди лева са към свързани лица и само 5 766 хил. лв. са към трети лица, които задължения са покрити с достатъчно текущи активи. Въпреки това в резултат на потенциални негативни ефекти оповестеното некоригиращо събитие свързано с пандемията от коронавирус, не се отписва възможността за усложнения и непредвидени ситуации, които пораждат несигурност, а това да доведе до съществено съмнение относно възможността на Групата да продължи дейността си като действащо предприятие.

Добави коментар
Гласувай: